انجام تحقيقات كاربردي، توسعه ­اي و كليه عمليات مطالعاتي، مشاوره­ اي، نظارتي، طراحي، توليد و

اجراي پروژه­ اي صنعتي، كشاورزي، زيربنايي، توليدي، خدماتي و بازرگاني در داخل و خارج از كشور در كليه زمينه ­ها

از قبيل فني و مهندسـي، عمـران، صـنايع تبديلـي و تكميلي كشــاورزي، جنگل و مـرتع، دام و طيور، شـيلات و آبـزيان، آب و خـاك، آبخيزداري، زراعت و باغباني، ادوات و ماشين هاي كشاورزي، ترويج و آموزش كشاورزي

و كليه اموري كه با موضوع كار مؤسسه مرتبط باشد و همچنين مشاركت و سرمايه ­گذاري با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي، تحصيل و ارائه نمايندگي در كليه زمينه­ ها.

تبصره: در اجرای مفاد موضوع این ماده، مؤسسه می تواند راساً و یا از طریق شرکت های تابعه و یا جلب یا قبول مشارکت با سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام نماید.