به استناد اساسنامه، ارکان موسسه جهاد تحقیقات عبارتنداز:

1-مجمع عمومی    2-هیات مدیره   3-مدیرعامل   4-بازرس