در سال 1395 بنا به مصوبه مجمع عمومی شرکت های تابعه به شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار به نمایندگی از طرف ایثارگران و کارکنان واگذار گردیدند.درحال حاضر تغییر گرایش فعالیت ها به سمت نیازهای بخش کشاورزی و کمک به اجرای هرچه بهتر برنامه ها سیاست های وزارت کشاورزی، از اهدف آتی موسسه می باشد.