برگزاری جلسه آموزشی نرم افزار مدیریت فرایند

جلسه آموزشی نرم افزار مدیریت فرایند با حضور شرکت تیماس رویان برگزار گردید. این نرم افزار قرار است فرایند انتخاب شرکت های دانش بنیان ثبت نام شده در سامانه جهت اختصاص پروژه را تسهیل بخشد.

ادامه مطلب