امضاء تفاهم نامه فی مابین موسسه جهاد تحقیقات و موسسه جهاد نصر

تفاهم نامه همکاری بین موسسه جهاد تحقیقات و موسسه جهاد نصر به امضاء طرفین رسید. تفاهم نامه همکاری های مشترک در تجاری سازی نتایج تحقیقات و دستاوردها و همچنین مشارکت در فعالیت های تجاری و بازرگانی مرتبط با حوزه فعالیت طرفین به امضاء جناب آقای دکتر علی اکبر غیرتی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه…

ادامه مطلب