مشارکت موسسه جهاد تحقیقات در طرح شهید بابایی بنیاد ملی نخبگان کلید خورد.

مشارکت موسسه جهاد تحقیقات در رویداد مسئله محور شهید بابایی با رویکرد دو جانبه‏، فرصتی است تا موسسات و شرکت‏های تابعه جهاد کشاورزی و جهاد استقلال چالش‏های نوآورانه و نیازهای فناورانه خود را مطرح نمایند و با رقابت گذاشتن آن در میان جمع وسیعی از شرکت‏های دانش بنیان و افراد نخبه و مستعد،  این فرصت را برای این افراد فراهم نماید تا با حضور در این رقابت آنها نیز قابلیت‏های خود را به نمایش گذاشته و به فرمایشات مقام معظم رهبری  و شعار جهش تولید با مشارکت مردم جامع عمل بپوشاند.

پیام بگذارید