مشارکت موسسه جهاد تحقیقات در رویداد مسئله محور شهید بابایی

مشارکت موسسه جهاد تحقیقات در طرح شهید بابایی بنیاد ملی نخبگان کلید خورد. مشارکت موسسه جهاد تحقیقات در رویداد مسئله محور شهید بابایی با رویکرد دو جانبه‏، فرصتی است تا موسسات و شرکت‏های تابعه جهاد کشاورزی و جهاد استقلال چالش‏های نوآورانه و نیازهای فناورانه خود را مطرح نمایند و با رقابت گذاشتن آن در میان…

ادامه مطلب