جلسه مشترک با شرکت زیست پویش سورین در شهرک نوآوری ایران برگزار گردید.

این جلسه در تاریخ 16 آبان 1402 با حضور دکتر غیرتی مدیر عامل و مهندس حبیبی مدیر مالی،اداری و پشتیبانی موسسه جهاد تحقیقات در شهرک نوآوری ایران برگزار گردید و زمینه های همکاری های مشترک موسسه جهاد تحقیقات و شرکت زیست پویش سورین مورد بررسی قرار گرفت.

پیام بگذارید