نشست کارشناسی با حضور کارشناسان شرکت نانو پیشگامان سهند برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور کارشناسان شرکت نانو پیشگامان سهند، مدیرعامل وکارشناس موسسه نهاده های دامی جاهدبا حضور اعضاء موسسه جهاد تحقیقات برگزار گردید به بررسی نحوه همکاری مشترک پرداخته شد.

پیام بگذارید