طبق گزارش های توسعه سازمان ملل متحد، برآورد می شود بیش از ۸۰۰ میلیون نفر در جهان به کار کشاورزی شهری اشتغال داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم «پرونده معجزه آبخیزداری»؛ طبق تعریف ارائه شده از سوی مرکز تحقیقات بین المللی توسعه، کشاورزی شهری عملی است که در درون شهر مستقر شده باشد و از منابع انسانی و مادی برای کشت، عمل آوردن و توزیع انواع مواد غذایی و یا محصولات غیرغذایی به محدوده درون شهری یا اطراف شهر استفاده می کنند. نکته قابل توجه در تعریف کشاورزی این است که معمولا کشاورزی شهری در مکانی اتفاق می افتد که در آن مکان انتظار نمی رود فعالیت کشاورزی رخ دهد.

پیام بگذارید