تفاهم‌نامه فی‌مابین موسسه جهاد تحقیقات و شهرک نوآوری کشاورزی و امنیت غذایی

انجام تمامی فعالیت های کشاورزی با توان فنی بالا